Ինչ է էթնոսը կամ էթնիկ խումբը:ƱÝã ¿ ¿ÃÝáëÁ ϳ٠¿ÃÝÇÏ ËáõÙµÁ:

 ¾ÃÝáëÁ ϳ٠¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ÝñáõÛà ¿, áñÝ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

1.      ÁݹѳÝáõñ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ͳ·áõÙ, ËÙµÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Çñ»Ýù ë»ñí³Í »Ý ÁݹѳÝáõñ ݳËÝÇÝ»ñÇó,

2.      ÁݹѳÝáõñ å³ïÙáõÃÛáõÝ,

3.      ÁݹѳÝáõñ ï³ñ³Íù, áñï»Õ ÁÝóó»É ¿ ïíÛ³É ³½·Ç Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ áñï»Õ ³ÛÅÙ ÁÝóÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ,

4.      ÁݹѳÝáõñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (³é³ëå»É³Ï³Ý³óí³Í),

5.      ÁݹѳÝáõñ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ ¨ ÝáõÛݳϳÝáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ:

¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ·Í»ñÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³ÝóÇó »Ý` É»½áõÝ, ÏñáÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:

§¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËáõÙµ¦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ É³ÛÝ ¿, ù³Ý §³½·¦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ: ¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙµ»ñ »Ý ó»Õ»ñÁ, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ áõ ³½·»ñÁ: ²½·»ñÁ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ ³é³í»É Ëáßáñ áõ ½³ñ·³ó³Í ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³½· å³ïÙ³Ï³Ý »ñϳñ³ï¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿, Áݹ áñáõÙ, ³Ù»Ý ÙÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËáõÙµ ã¿, áñ ѳëÝáõÙ ¿ ³½·Ç ٳϳñ¹³ÏÇ:

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³½· ³ÝóÝáõÙ ¿ Çñ ÍÝÝ¹Û³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý, ¿ÃÝ᷻ݻ½Ç, »ñϳñ³ï¨ å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý, ³å³ ³Û¹ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹Çï»É Ñ»ï¨Û³É ѳݷñí³Ý³ÛÇÝ ßÕóÝ. ÁÝï³ÝÇù-ïáÑÙ-ó»Õ-³½·-ÅáÕáíáõñ¹-å»ïáõÃÛáõÝ:

²½·»ñÝ áõÝ»Ý ¿ÃÝáëÝ»ñÇ µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·Í»ñÁ ¨ ³ÛÝ ¿É` ½³ñ·³ó³Í íÇ׳ÏáõÙ: ¸ñ³Ýù »Ý [ܳÉã³çÛ³Ý ² 2001].

  1. ÆÝùݳÝí³ÝáõÙ
  2. ¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ. (§Ù»Ýù¦-Ç ¨ §Ýñ³Ýù¦-Ç Ñëï³Ï ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ)
  3. ÀݹѳÝáõñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ
  4. سñ¹³µ³Ý³Ï³Ý (é³ë³Û³Ï³Ý) ÁݹѳÝáõñ ·Í»ñ
  5. Øß³ÏáõÛÃÇ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÁ
  6. ÀݹѳÝáõñ ͳ·Ù³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ
  7. ÀݹѳÝáõñ Ñá·»Ï³Ý ·Í»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝ

§¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËáõÙµ¦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ï³ñµ»ñ»É §¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÝáõÛݳóáõÙ¦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÇó: ¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÝáõÛݳóáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ¿ÃÝáëÇ ³ÛÝåÇëÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãåÇëÇù »Ý` É»½áõÝ, ÏñáÝÁ, ÁݹѳÝáõñ ͳ·áõÙÁ ¨ ÁݹѳÝáõñ ³½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÁݹѳÝáõñ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÁ, Ï»Ýë³á×Á, ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÁ, ï³ñÍù³ÛÇÝ ë³Ñٳݳ½³ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: ¾ÃÝáëÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³Û¹ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝϳÉáõÙ »Ý ³ÝÓÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÝáõÛݳóٳٵ, Ñ»ï¨Û³É ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí. §Ù»Ýù¦-Ç ½·³óáõÙ, áñáß³ÏÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ïÇåÇ å³ïϳݻÉáõ å³ïÏ»ñ³óáõÙ, ËÙµÇ Ñ»ï ѳٻñ³ßËáõÃÛáõÝ, ËÙµÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÁݹáõÝáõÙ ¨ ËÙµ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëݳÏóáõÙ, ËÙµ³ÛÇÝ (¿ÃÝÇϳϳÝ) ïÇåÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ó·ïáõÙ, ËÙµÇ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÁݹѳÝáõñ ͳ·Ù³Ý ·Çï³ÏóáõÙ, ËÙµ³ÛÇÝ ëÇÙíáñÉÝ»ñÇ ÁݹáõÝáõÙ, ËÙµÇ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ïñíáÕ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý ÇÝùݳ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ áñáß ¿³Ï³Ý ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

¾ÃÝáÑá·»µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½»É »Ý, áñ §Ù»Ýù¦-Ç ½·³óÙ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÓÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ÙïóÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ï»·áñdzÛÇ Ù»ç, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ áñ¨¿ ¿ÃÝáëÇ Ñ»ï, ³å³ ݳ¨ »½ñ³Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ûÅïí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ µÝáñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ ϳﻷáñdzÝ: ²ÝÝϳï»ÉÇáñ»Ý ÇÝùݳí»ñ³·ñáõÙÝ»ñ »Ý ϳï³ñíáõÙ:

ì»ñ³·ñÙ³Ý Ù»Ë³ÝǽÙÁ ³ÏïÇí ¹»ñ ¿ ˳Õáõ٠ݳ¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ù»Ýù áõñÇßÝ»ñÇ »Ýù ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ï»·áñǽ³ódzÛÇ »ÝóñÏáõÙ. ·Çï³Ïóáñ»Ý û »Ýó·Çï³Ïóáñ»Ý Ù»Ýù, ³Û¹ ϳﻷáñdzÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ³é³ç »Ï³Í ¹ÇñùáñáßÙ³Ý ßÝáñÑÇí, Ýñ³Ýó ëÏëáõÙ »Ýù ½³Ý³½³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ í»ñ³·ñ»É, áñáÝù Ù»Ýù µÝáñáß »Ýù ѳٳñáõÙ ¿ÃÝÇϳϳݳ۹ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ ÝáõÛݳóÙ³Ý ¨ ÇÝùݳÝáõÛ³ÝóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë ã»Ý ѳÙÁÝÏÝáõÙ: úñÇݳÏ, »Ã» ûï³ñÝ»ñÁ ² ³ÝÓÇÝ µÝáõó·ñáõÙ »Ý áñå»ë §Ñ³Û¦, ³å³ ÇÝùÁ` ³Û¹ ³ÝÓÁ, Çñ»Ý ϳñáÕ ¿ ³Û¹åÇëÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝùݳµáñáßáõÙ ãï³É (ü. ÎÇñÏáñáíÇ ûñÇݳÏÁ): γÙ, ûñÇݳÏ, »Ã» ³ÝÓÁ ˳éݳÍÇÝ ¿ (ѳÛÇ ¨ íñ³óáõ ë»ñï µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù), ³å³ ݳ ϳñáÕ ¿ ϳ٠¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ ÇÝùݳǹ»ÝïÇýÇϳódz ãáõݻݳÉ, ϳ٠¿É ϳñáÕ ¿ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÇÝùÝ Çñ»Ý ÝáõÛݳóÝ»É ÙÛáõë ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙµÇ (íñ³óáõ) Ñ»ï:

²ÝÓÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ³Ïïáõ³É »ë-å³ïÏ»ñÇ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ý í»ñ³·ñíáÕ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÝáõÛݳϳÝáõÃÛ³Ý ³ÛëåÇëÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ѳݷ»óÝ»É ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ, ù³ÝÇ áñ ÝáõÛÝ ³ÝÓÇÝ ÇÝùÁ ¨ áõñÇßÝ»ñÁ ëï³ïáõë-¹»ñ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ëå³ëáõÙÝ»ñ »Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ:

Advertisements

О кавказском происхождении слова “вино”

О кавказском происхождении слова "вино"

  function showd(){
show.style.display=’none’;
keyw.style.display=’inline’;
desc.style.display=’inline’;
}

 
Автор: Гаджимурадов И.Ф.
Тематика: этнолингвистика
Публикация: 20061126
Подробнее  
Ключевые слова: Кавказ, вино, лингвистика, этнолингвистика
Описание: По данным палеоботаники родиной культивированного винограда является регион Восточной Анатолии, Загроса и Закавказья (ср. Лэнг 2004:16, 67). Это не случайно, так как виноград превосходно произрастает именно на почве, удобренной вулканическим пеплом. Слово «виноград» до сих пор ассоциируется в некоторых языках с горным ландшафтом (ср. нем. Weinberg «виноградник» – буквально «винная гора»). Чрезвычайная плодородность почвы, представленной молодыми вулканическими отложениями, является своеобразным «магнитом», притягивающим поселенцев, несмотря на опасность, исходящую от смертоносных «огненных гор». Так, после извержения вулкана Безымянный на Камчатке в 1956 году в местах, где выпал вулканический пепел, резко возросли урожаи овощей.

По данным палеоботаники родиной культивированного винограда является регион Восточной Анатолии, Загроса и Закавказья (ср. Лэнг 2004:16, 67). Это не случайно, так как виноград превосходно произрастает именно на почве, удобренной вулканическим пеплом. Слово «виноград» до сих пор ассоциируется в некоторых языках с горным ландшафтом (ср. нем. Weinberg «виноградник» – буквально «винная гора»). Чрезвычайная плодородность почвы, представленной молодыми вулканическими отложениями, является своеобразным «магнитом», притягивающим поселенцев, несмотря на опасность, исходящую от смертоносных «огненных гор». Так, после извержения вулкана Безымянный на Камчатке в 1956 году в местах, где выпал вулканический пепел, резко возросли урожаи овощей.

Вулканическое плато между озером Ван на юге и долиной реки Аракс на севере, сложено в основном эруптивными породами молодого возраста, излившимися из кратеров вулканических массивов Немрут-дага, Сюпхана, Аладага, Тендюрека и Арарата. Указанные вулканы считаются потухшими, однако активность большинства из них, пик которой пришелся на послеледниковый период (начиная с 10 тыс. до н.э.), зафиксирована и в исторически обозримое время. Поэтому закономерно, что семена наиболее древних сортов окультуренного винограда обнаруживаются во время археологических раскопок в горных и предгорных регионах Восточной Анатолии. Кроме того, на северной окраине Загросских гор во время археологических раскопок в населенном пункте Хаджи Фируз Тепе найдены девятилитровые кувшины, датируемые 5400 лет до н.э., со следами виноградного сока на стенках сосудов. Причем, остатки древесной смолы, издревле используемой для консервирования вина, на внутренней поверхности кувшинов свидетельствуют о целевом использовании сосудов именно для выдерживания вина (Phillips 2003:19 ff.).

В Ветхом Завете имеются свидетельства того, что регион вокруг озера Ван с древнейших времен был известен как родина винограда. Примечательно, что Ноев ковчег пристает после Всемирного потопа к суше в стране Арарат (Бытие 8.4), а не к горе Арарат, как в сответствии со сложившейся традицией интерпретируется ветхозаветный текст. Причиной ошибочного толкования является историческое недоразумение: потухший вулкан на границе между Турцией и Арменией (армянское наименование – Масис), был принят европейскими миссионерами и путешественниками за библейскую гору, на которой спасся Ной. Они, по всей видимости, и переименовали ее в Арарат, перепутав географические термины. Очевидно, что топоним Арарат – это один из вариантов произношения наименования государства Урарту, локализуемого в Восточной Анатолии в IX-VI вв. до н.э. (в графике семитских языков краткие гласные звуки не пишутся, так что слово r-r-t в переводах транскрибируется по-разному – Арарат, Урарту и т.д.).[1] Спасшийся после потопа благодарный Ной первым делом приносит жертву богу и сажает виноград. Таким образом, первым виноградарем был ветхозаветный Ной и родиной винограда следует считать горную страну Урарту[2]. Развалины крепости Тушпа – древней столицы государства Урарту – до сих пор можно видеть на восточном берегу озера Ван. Межгорная впадина Вана, почти со всех сторон окруженная вулканическими массивами и покрытая пеплом из извержений молодых вулканов, являлась в древности своеобразной «райской долиной», в которой на удобренной вулканическим пеплом почве буйно произрастал виноград и другие дикорастущие фруктовые деревья[3]. Имеются сведения о том, что вино из Урарту высоко ценилось и экспортировалось в такие отдаленные страны, как Египет. Древнегреческий историк Геродот сообщает, например, о торговцах вином из Армении (название, окончательно сменившее топоним Урарту с VI века до н.э.), которые на судах, груженных вином, спускались по рекам в Вавилонию. О высокой ценности и популярности вина свидетельствуют следующие эпизоды из древнего текста: для каждой новой партии вина, отправляемой вниз по рекам, сооружались специальные суда, которые после доставки товара в порты южной Месопотамии разбирались, и торговцы возвращались на родину на ослах (Геродот. История. I, 194). На богатство сельскохозяйственных угодий Урарту (некоторые источники указывают на наличие здесь более 40 сортов винограда) и его неисчислимые запасы вина указывается также в древнеассирийских летописях, повествующих о захватнических походах Саргона II в горные регионы Урарту. Интересный для этнолога факт: в остатках складских помещений, раскопанных археологами среди развалин урартских городов, хорошо сохранились огромные глиняные кувшины для хранения вина, идентичные тем, которыми и по сей день пользуются виноделы в Грузии[4].

В связи с распространеним ислама начиная с 7-го века на территории современного Азербайджана и Дагестана, позднее на всем Северном Кавказе, культура виноделия не получила здесь такого развития, как в соседней христианской Грузии.

Что касается Армении, то виноделие здесь приобрело особый профиль со специализацией на производстве крепких вин на основе виноградного спирта. До заселения в древности (начиная с VI в. до н.э.) предками индоевропейцев-армян горной зоны Восточной Анатолии, в этих регионах проживали близкородственные между собой народы, говорившие на хуррито-урартских языках, генетическая близость которых к современным северовосточнокавказским языкам (нахско-дагестанская группа: чеченский, аварский, даргинский, лакский, лезгинский и др.) считается в среде российских ученых доказанной. Российские специалисты полагают, что хурритский и уратский языки, частично сохранившиеся в виде надписей на глиняных табличках и камне, являются ответвлениями массива древних языков, называемых в соответствии с современным ареалом распространения северовосточнокавказскими[5]. В этногенезе армян, вытеснивших или ассимилировавших в своей среде носителей этих языков, хурриты и урарты сыграли важную роль, что отразилось в характерных особенностях языка, мифологии, народных промыслов и культуры армян, совершенно чуждых остальным индоевропейским народам (ср. Лэнг 2004:126-130).

Интересным является следующее обстоятельство: слово, обозначающее понятие «виноградное вино», не является исконным в индоевропейских и семитских языках и было ими в древности заимствовано из неизвестного языка, родиной которого считается регион между Средиземноморьем и Кавказом [ср. лат. vinum «вино», vinea «виноградник», арм. gini, греч. (f)ojnos, нем. Wein, араб. wajnun, ивр. jajin и т.д. «вино»].[6] В клинописных источниках на самом древнем из известных науке индоевропейских языков – хеттском (язык соседей хурритов, иммигрировавших на территорию Анатолии в начале 2-го тысячелетия до н.э.) – сохранилось слово wijana «вино» (Tischler 2001). Это слово из языка индоевропейских соседей хурритов, иммигрировавших в Анатолию в начале 2-го тыс. до н.э., почти идентично местному названию государства Урарту – Biaini/Biani/Wiani. Такое «совпадение» представляется неслучайным, хотя могут возникнуть некоторые сомнения хронологического порядка – упоминания об Урарту/Бийаини появляются в источниках на несколько столетий позже исчезновения хеттов с исторической арены. Однако, государственные образования или этнические объединения начинают свое существование не с момента их отражения в источниках.

Немаловажным обстоятельством, которое проливает свет на историю исследуемого понятия, является тот факт, что вино с древнейших времен использовалось в культовых и магических ритуалах. В фольклоре и культуре многих народов (в том числе и славян) сохранился целый ряд лексических оборотов и традиционных норм, которые свидетельствуют об отождествлении в древности вина с кровью человека или божества. Болгары, например, говорят: «Вино – кърв дава» (вино дает кровь). Сербы в день Усекновения главы святого Иоанна Крестителя не пили и не ели красного винограда, «чтобы не пить кровь святого Иоанна». Использование вина в ритуале причастия объясняется в сербских легендах следующим образом: решив сотворить виноградную лозу, бог отрезал кожу на своем мизинце, и из крови, капнувшей на землю, выросла лоза. Не случайно в христианской традиции, более других монотестических религий впитавшей в себя древние языческие ритуалы оседлых земледельческих народов, вино считается «кровью Божьей» (ср. слова Иисуса Христа, взявшего чашу вина и сказавшего: «сие есть кровь моя», Матф., 26, 28). Многое свидетельствует в пользу того, что под «древом познания» из ветхозаветного рассказа о земном рае следует понимать именно виноградную лозу, а под запретным плодом – виноград, перебродивший сок которого – вино – в древности отождествлялся с сексуальностью и плодородием[7]. Вино как символ крови отмечено и в Ветхом Завете: Книга Бытия (49.11) настаивает относительно вина на определении «кровь виноградных ягод», а Второзаконье (32.14) говорит о «крови гроздьев».

Наиболее ранние свидетельства данного феномена были обнаружены в хеттских ритуалах и текстах присяги воинов, причем совершающий обряд возлияния вина восклицал: «это – не вино, это – кровь ваша» (Токарев 1998, т.1:236). Именно важная роль вина и связанных с ним ритуальных оргий в традициях языческих культов, а не только вред пьянства для здоровья людей, послужила, вероятно, главной причиной осуждения потребления вина в исламе (ср. «вакханалия» – от имени бога вина Вакха/Бахуса у древних римлян, продолживших соответствующую традицию культа бога вина Диониса у древних греков). Общеизвестной является выдающаяся роль хурритской религиозной традиции при дворе хеттских монархов (Guterbock 1954.), поэтому можно предположить, что соответствующий термин, обозначавший «вино», наряду с целым рядом других культовых понятий и ритуальных процедур, был заимствован хеттами у хурритов (как позднее армяне заимствовали некоторые термины из языка урартов).[8]

Обратимся теперь к Восточному Кавказу: именно здесь, в среде родственных хуррито-урартскому языков кавказских горцев кроется, возможно, разгадка секрета происхождения наименования вина. В лексике большинства лезгинских языков (лезг. и-ви/ви, таб. и-фи «кровь» и т.д.), а также в некоторых языках аварской подгруппы (авар. би «кровь», кар. би-чIа «кровоподтек», авар. би-дул тушман, чам. би-дуло, цез. би-дулав «кровник», цез. би-ра «запекшаяся кровь», гин. би-ша «вена») мы находим положительный ответ на вопрос: находит ли предполагаемое соответствие понятий «вино» и «кровь» лингвистическое подтверждение (ср. также бацб. ве, уд. фи «вино», фи-ней «винный»). Чередование звуков «в» и «б» в в родственных между собой словах является широко распространенным явлением в кавказских языках, поэтому нельзя отрицать возможности происхождения наименования вина от восточнокавказского корня ви, исконно означавшего «кровь».[9]

На северовосточнокавказской основе можно объяснить и компоненты в слове «вино» (*wain < *wian, ср. хетт. wijana «вино», урарт. Biaini/Biani «Урарту»), где элемент „-(a)n“ является окончанием родительного падежа или адвербиальным окончанием после корня „wi“ (ср. лезг. фу «хлеб» – фу-ан «хлебный»). Таким образом, слово *wian (предполагаемое исходное слово, из которого произошло наименование вина и название государства Урарту) означало первоначально «кровяной, похожий на кровь» (в отношении вина) и «винный, богатый вином» (применительно к Урарту, древнее название которого Biaini, возможно, сохранилось в названии озера Ван). Из родственного северовосточнокавказским языкам хурритского диалекта этот культурный термин вместе с самим продуктом был «экспортирован» в другие регионы и языки мира. Древнейшими «импортерами» вина и его наименования из горных областей Загроса и Восточной Анатолии являлись, по всей вероятности, шумеры, народ неизвестного происхождения, заселивший нижнюю Месопотамию начиная с конца 4-го тыс. до н.э. В языке шумеров понятию «вино» соответствует шумерограмма GESTIN, звуковым эквивалентом которого является слог wi-, соответствующий древнему наименованию крови в северовосточнокавказских языках.[10]

Семантические сдвиги в родственных понятиях – явление, широко распространенное в среде кавказских языков, поэтому предложенную на примерах северовосточнокавказской лексики этимологию термина «вино» нельзя отвергать на том основании, что понятие «кровь» в хурритском языке засвидетельствовано в виде cur-gi/cur-ki. Во-первых, нам неизвестно, каким словом обозначалась кровь в урартском, да и в самом хурритском данное обозначение крови могло быть диалектным[11]. Во-вторых, и эта хурритская лексема находит свое соответствие в северовосточнокавказских языках – ср. чеч., инг. цIий, бацб. цIейг «кровь» (пранах. *цIеги), лезг. цIигел «быть страстно (пламенно) влюбленным»[12], лезг. цIарнах, рут. цIирух «лишай, проказа, кровоточащие незаживающие высыпания на теле» и т.д.. В основе этого ряда лежит северовосточнокавказский корень, исконно означавший «огонь» (ср. чеч. цIе, авар. цIа, анд. цIа, цез. цIи, лак. цIу, дарг. цIа, лезг. цIай, хин. чIя «огонь», в некоторых из этих языков с параллельным значением «лихорадка») с семантическим переходом в некоторых языках в значения «красный» (в том числе «красные высыпания или кровоточащие болячки на коже»), «кровь» и т.д. (ср. выше хурр., чеч., инг., бацб. Обозначения крови, чеч. цIен, инг. цIе, бацб. цIеге «красный», цез. цIуда «красный» и т.д.). В некоторых дагестанских языках наблюдается обратная тенденция – здесь понятие «кровь» происходит от слова «красный» (ср. крыз. иреж, буд. ирд, кар., тинд. гьери, багв. гьер, ботл., год. гьири «кровь» и т.д.), так что при изучении соответствующих лексических феноменов наряду с фонетическими закономерностями обязательно следует учитывать семантическую «чересполосицу», столь характерную для родственных терминов в кавказских языках.[13]

Другим, на первый взгляд, «слабым местом» предлагаемой этимологии является то обстоятельство, что во многих кавказских языках, в отличие от приведенных выше бацбийского и удинского вариантов, понятие «вино» обозначается словами, не имеющими отношения к наименованию крови или кровеносных сосудов: ср. чеч. чагар, авар. чагир, лезг. чехир и т.д., которые считаются заимствованиями из восточных языков (напр. иранских или тюркских, ср. также ивр. sekar «крепкий хмельной напиток» в отличие от jajin «виноградное вино»). В основе этого «кочующего термина», корни которого уходят в глубокую древность (ср. аккад. sikaru «хмельной напиток»), лежит слово, первоначально означавшее пиво или другой хмельной напиток, приготовленный из злаков[14]. Отсутствие в большинстве северовосточнокавказских языков исконного термина, обозначающего понятие «виноградное вино» при наличии исконных терминов, означающих «виноград», можно объяснить следующим образом: в связи с запретом употребления вина, вызванного исламизацией Дагестана и Чечни, древнее обозначение виноградного вина, которое было созвучно со словом «кровь», вайнахами и дагестанцами было утрачено вместе с утерей традиции производства самого продукта[15] и сохранилось, как и следовало ожидать, лишь у народов, которые не были исламизированы и продолжали выращивать виноград с целью производства вина (ср. бацб. ве, уд. фи «вино»).[16] У остальных народов функцию наименования вина позднее приняло на себя слово, которое вместе с самим продуктом вошло в обиход в относительно недавнее время из соседних к Кавказу регионов.

В заключении хотелось бы обратить внимание на следующий феномен: северовосточнокавказское слово ви «кровь» (> «вино»)[17] перешло в индоевропейские языки не только как термин «вино», но, по всей видимости, и в своем первоначальном значении: лат. vena «кровеносный сосуд» (ср. лат. venucula «сорт винограда»); vindicta > ит. vendetta, англ. vengeance «кровная месть», русс. вина, латыш. vaina «проступок, ответственность за совершенное преступление» (в исконном значении, несомненно, «ответственность за кровопролитие», ср. лезг. ивидихъ иви, авар. бидухъ би «кровь за кровь», лезг. ивид гьахь, авар. бидул хIакъ «штраф, долг за кровь», ср. также русс. вира «штраф за нанесение увечья, кровопролитие», в семантическом отношении также нем. Bluttater «убийца» – буквально «виноватый в кровопролитии»).

Одним из примеров соответствующих семантических и этимологических переплетений является также образ богини садов и любви в римской мифологии – Венеры (лат. Venus), имя которой, несомненно, также связано с древним обозначением вина. Традиционно праздники Венеры[18] отмечались 1-го апреля и 19-го августа, что совпадает со временем начала сева и сбора винограда на Аппенинах (апрель-май и август-сентябрь, ср. лат. vinndemia «сбор винограда», фриул. mes de vendemia «сентябрь» Не случайно и то, что супругом Венеры – древнейшего божества доиндоевропейского (этрускского) населения Апеннин – является бог огня Вулкан (лат. Vulcanus) – заимствованный у этрусков мифический образ (этр. Velxanu), эквивалентом которого в греческой мифологии является бог подземного огня Гефест. Связь богини виноградников с богом вулканов является аллегорическим отображением соответствующих наблюдений и реальной действительности, о которой говорилось в начале данной статьи.

Следует учесть, что большинство из указанных выше слов из индоевропейских языков не являются в них исконными, так как не имеют достаточного обоснования на индоевропейской базе. Хотя реконструировать пути заимствований и восстановить картину древних языковых контактoв связи с большой временной отдаленностью и широкой распространенностью соответствующих терминов не представляется возможным, можно констатировать, что исходной отправной точкой терминов, связанных с виноделием и другими сельскохозяйственными навыками, является регион древнейшего земледелия в предгорьях Восточной Анатолии, Закавказья и Загроса – прародина народов, называемых сегодня кавказскими, откуда соответствующая аграрная терминология и характерные культы распространились в другие регионы. Материал кавказских языков является при этом своего рода ключом к пониманию мотивации соответствующих наименований и их этимологии.

 


Литература

Delitzsch F., Wo lag das Paradies? Leipzig 1881.
Diakonoff I.M.&Starostin S.A., Hurro-Urartian as an Eastern Caucasian Language, MSS Beiheft 12 N.F., Munchen 1986
Guterbock H. G., The hurrian Element in the Hittite Empire, Cahiers d’Histoire Mondiale 2, 1954
Laroche E, Glossaire de la langue hourrite, Paris 1980.
Nikolayev S.L., Starostin S.A., A North Caucasian Etymological Dictionary, Asterisk publishers, Mosсow 1994.
Phillips R., Die gro?e Geschichte des Weins, Frankfurt/New York 2003.
Schulze W., Diakonoff and Starostin, Hurro-Urartian, Kratylos, 1987.
von Soden W., Akkadisches Handworterbuch, Wiesbaden 1974.
Tischler J., Hethitisches Handworterbuch, Innsbruck 2001.
Vasmer M., Russisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg 1976.

Гамзатов Г. (ред.), Традиционный фольклор Дагестана, Москва 1991.
Дунаевская И.М., О структурном сходстве хаттского языка с языками северозападного Кавказа, «Сборник в честь И.А. Орбели», Москва-Ленинград 1960.
Климов Г.А., Халилов М.Ш., «Словарь кавказских языков: сопоставление основной лексики», Из-во Вост. лит., Москва 2003.
Лэнг Д., Армяне, перевод с английского Е.Левиной, Москва 2004.
Токарев С.А. (гл. ред.), Мифы народов мира, под. ред., Москва 1998.
Толстой Н.И. (ред.), «Славянские древности», Москва 1995.

www.ethnonet.ru/ru/pub/vino.html

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ
Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր


Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը`

ԱՐՏԱՀԱՅՏԵԼՈՎ Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը,

ԳԻՏԱԿՑԵԼՈՎ իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջեւ համայն հայության իղձերի իրականացման եւ պատմական արդարության վերականգնման գործում,

ԵԼՆԵԼՈՎ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից եւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից,

ԿԵՆՍԱՈՐԾԵԼՈՎ ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը,

ՀԻՄՆՎԵԼՈՎ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» Հայկական ԽՍՀ երագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա,

ԶԱՐԱՑՆԵԼՈՎ 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները,

ԽՆԴԻՐ ԴՆԵԼՈՎ ժողովրդավարական« իրավական հասարակարգի ստեղծումը,

Հ Ռ Չ Ա Կ Ո Ւ Մ Է
անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը:

1. Հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն, կրճատ` Հայաստան: Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր դրոշը, զինանշանը եւ հիմնը:

2. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է` օժտված պետական իշխանության գերակայությամբ, անկախությամբ, լիիրավությամբ:
Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները:

3. Հայոց պետականության կրողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է« որն իր իշխանությունը իրագործում է անմիջականորեն եւ ներկայացուցչական մարմինների միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների հիման վրա:
Հանրապետության ժողովրդի անունից հանդես գալու իրավունքը պատկանում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության երագույն խորհրդին:

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիների համար սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն:
Արտերկրի հայությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության իրավունք ունի:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են նրա պաշտպանության եւ աջակցության ներքո:
Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է իր քաղաքացիների ազատ ու իրավահավասար զարգացումը` անկախ ազգությունից, ռասայական պատկանելությունից եւ դավանանքից:

5. Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը ապահովելու նպատակով ստեղծում է երագույն խորհրդին ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական եւ հասարակական անվտանգության մարմիններ:
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ԽՍՀՄ սպառազինության իր մասնաբաժնի իրավունքը:
Հայաստանի Հանրապետությունն ինքն է որոշում իր քաղաքացիների զինվորական ծառայության կարգը:
Այլ երկրների զորամիավորումները, նրանց ռազմական բազաները եւ շինությունները կարող են տեղաբաշխվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միայն նրա երագույն խորհրդի որոշմամբ:
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարող են օգտագործվել միայն նրա երագույն խորհրդի որոշմամբ:

6. Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն, անմիջական հարաբերություններ է հաստատում այլ պետությունների, ԽՍՀՄ ազգային-պետական կազմավորումների հետ, մասնակցում է միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը:
7. Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը` հողը, ընդերքը, օդային տարածությունը, ջրային եւ այլ բնական պաշարները, տնտեսական, մտավոր, մշակութային կարողությունները, նրա ժողովրդի սեփականությունն է: Դրանց տիրապետման, օգտագործման եւ տնօրինման կարգը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով:
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ԽՍՀՄ ազգային հարստության, այդ թվում` ոսկու պաշարների, ալմաստի եւ վալյուտային ֆոնդերի մասնաբաժնի իրավունք:

8. Հայաստանի Հանրապետությունը սեփականության բազմաձեւության հիման վրա որոշում է իր տնտեսավարման սկզբունքները եւ կարգը, հիմնում սեփական դրամ, ազգային բանկ, ֆինանսա-վարկային համակարգ, հարկային եւ մաքսային ծառայություններ:

9. Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքում ապահովում է`
• խոսքի, մամուլի, խղճի ազատություն.
• օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների տարանջատում.
• բազմակուսակցություն, կուսակցությունների իրավահավասարություն,
• իրավապահ մարմինների եւ զինված ուժերի ապաքաղաքականացում:

10. Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում է հայերենի, որպես պետական լեզվի, գործառությունը Հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտներում, ստեղծում կրթության, գիտության եւ մշակույթի սեփական համակարգ:

11. Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արեւմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին:

12. Սույն Հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մշակման, իսկ գործող սահմանադրության մեջ փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման, պետական մարմինների գործունեության, Հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար:

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահ` Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի քարտուղար` Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

23 օգոստոսի 1990 թվականի,
քաղ. Երեւան

Պետք է իմանալ: Լավ է ուշ, քան ավելի ուշ:

Նրանց համար, ովքեր իրենց ՊՌԱՎԱՆԵՐը "առել" են
Հարգելի վարորդ ջան անցումը հետիոտնի, անցորդի համարաա:

Երբեմն մունաթ են գալիս, թե իմ մոտ կանաչա ու իմ ճամփենա: Չէ’, այ ընգեր, աջ կամ ձախ թեքվելուց պետք է զիջես ճանապարհը:
Ստեղ ճիշտը 3-րդնա:

Ստեղ էլ է 3-րդը: Մեկ մեկ թիթիզություն են անում, ու հավայի փորջանքի մեջ ընկոնում:

Իրենք էլ են մարդ …

Այսպես էլ է լինում

Այսպես էլ է լինում, եթե մարդ ինչ-որ բան է ունենում, անկախ դրա էությունից պետք է ուշադիր լինի: Հիմա սրա տերը հարևանինից է օգտվելու????

Իմ կարծիքով համագործակցությունը`

Համագործակցություն հասկացությունը ցանկալի է դիտարկել երեք մակարդակներում` մակրո, մեզո և միկրո: Ինչպես նաև կարելի է առանձնացնել համագործակցության տարբեր ոլորտներ` քաղաքական, բիզնես, գիտություն, միջազգային(էթնիկ), նույնիսկ հարևանության ոլորտ :
Մակրոմակարդակում համագործակցությունը դիտարկվում է քաղաքականության, գիտության, բիզնեսի և այլ ոլորտներում : Մեզոմակարդակում համագործակցությունն ավելի շատ համայնքային բնույթ է կրում, որն իր մեջ կարող է ներառել համագործակցություն ինչպես փոքր այնպես էլ միջին բիզնեսում, համագործակցություն բարեկամական տարբեր ըտանիքների, կազմակերպությունների միջև և այլն:
Միկրոմակարդակում համագործակցությունը միջանձնային է, երբ երկու կամ ավելի անձիք համագործակցում են միմյանց հետ` ելնելով սեփական անվտանգության զգացումից կամ բնական պահանջներից: Դրդապատճառները կարող են ունենալ տարբեր հիմքեր:
Երբ երկու կամ ավելի սուբյեկտներ ունենում են ընդհանուր նպատակ կամ շահ և դրան հասնելու համար նրանք զգում են միմյանց հետ համագործակցելու անհրաժեշտությունը, ձեռք է բերվում ընդհանուր պայմանավորվածություն (ֆորմալ` պայմանագիր, ոչ ֆորմալ` բանավոր պայմանավորվածություն): Նմանատիպ համագործակցությունը կարող է ունենալ տարբեր պատճառներ` անվտանգության պահպանում, նյութական և սոցիալական կապիտալի կուտակում, գիելիքների ձեռքբերում և այլն:
Համագործակցությունը կարող է ձևավորվել նաև տարերայնորեն` կենցաղային ոլորտում հարևանների միջև համագործակցելը (ՙհարևանություն անել՚-ը) նպատակաուղղված չէ և և չունի ֆորմալ պայմանավորվածություն:
Այսպիսով` երբ երկու և ավելի սուբյեկտներ, ունենում են ընդհանուր շահ կամ նպատակ, և գիտակցելով միմյանց կարևորությունը դրան հասնելու համար, ապա սկսում են համագործակցել` ձեռքբերելով պայամանավորվածություն և պարտականություններ միմյանց նկատմամբ:
 

Բարի գալուստ իմ անձնական բլոգ

Ողջույն սիրելի հյուր, բարի գալուստ իմ անձնական բլոգ: Դուք այստեղ կգտնեք տեղեկություն իմ մասին և այլ մասնագիտական հետաքրքրություններ:

Խնդրում եմ լինել մի փոքր ներողամիտ թերությունների վերաբերյալ: Դեռ նոր եմ սկսում:

Շնորհակալություն:

Հարգանքներով` Էդուարդ Լ. Լևանյան